Tájékoztató adatkezelésről

Milyen jogszabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre?

Az adatkezelés alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:
a) GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
b) Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
c) Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
d) Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,
e) Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Mihez járul hozzá a jelen nyilatkozat aláírásával?

A hozzájáruló nyilatkozat kipipálásával Ön, mint az adatkezeléssel érintett önkéntesen hozzájárulást ad arra, illetve tudomásul veszi, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban Bank) az itt meghatározott célra és ideig kezelje.

A hozzájárulás megadása önkéntes, elmaradása esetén Önt semmilyen hátrány nem érheti a Bank szolgáltatásainak igénybevétele során, ugyanakkor ez utóbbi esetben a Bank nem tudja tájékoztatni Önt termékei megújulásáról, szolgáltatásaik bővüléséről, illetve ajánlatairól (beleértve a személyre szabott ajánlatairól is).

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Ajánlatok – beleértve a személyre szabott ajánlatok - kidolgozásához kapcsolódó és termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzéshez szükséges adatkezelés Ajánlatok kidolgozása (beleértve a személyre szabott ajánlatokat is) és ajánlattétel a 2.1. pont szerinti tartalommal (profilalkotás, ajánlattétel) Hozzájárulás (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint) A Bank rendelkezésére álló személyes adatok, illetve banktitok, értékpapírtitok az 1.1. pont szerint A 4.1. pontban megjelölt időtartamig. vagy a hozzájárulás visszavonásáig (amelyik hamarabb következik be).
Termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése a 2.2. pont szerinti tartalommal a Bank jogos érdeke (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint) A 4.2. pontban megjelölt időtartamig (az adatkezelés céljának megvalósulásáig)

1. Milyen adatokat kezel Önről a Bank?

1.1 A kezelt adatok köre kiterjed:

1.1.1. Ön által megadott személyes adatokra: valamennyi pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. fizetési számlák vezetésével, hiteltermékek igénybevételével, megtakarítási termékekkel kapcsolatos szolgáltatások), befektetési vagy befektetési kiegészítő szolgáltatás (pl. értékpapírszámla vezetési szolgáltatások) és a Bank által nyújtott bármilyen egyéb szolgáltatás  igénylése vagy igénybevétele során, illetve a Bank által szervezett promócióban való részvétel kapcsán az Ön által megadott személyes adatokra (jellemzően az Ön személyazonosító adatai, lakcíme, elérhetőségi adatai, hiteltermékekhez kapcsolódó bírálati lapokon megadott személyes adatai, illetve az Ön által igénybevett szolgáltatásra, a Bankkal megkötött szerződésre vonatkozó adatok, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információ), valamint az azokban bekövetkező esetleges változások miatt a jelen tájékoztatóban meghatározott megőrzési idő elteltét megelőzően bejelentendő, illetve megadásra kerülő személyes adatokra.

1.1.2. Érdeklődés és kalkuláció során keletkező személyes adatokra: a Bank által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos előzetes érdeklődés és kalkuláció során az Ön által megadott és a Bank tudomására jutott személyes adatokra,

1.1.3. Honlap látogatás során automatikusan gyűjtött adatokra: amikor Ön a Bank bármelyik honlapját meglátogatja, a honlapon elhelyezett sütik, vagy egyéb apró szoftverek automatikusan követik, hogy Ön milyen műveleteket végez a honlapon. Ezek az adatok például az Ön IP címe, az, hogy milyen honlapról érkezett az oldalra, hova kattint, milyen aloldalakat látogat meg, mennyi időt tölt az egyes honlap részeken, illetve tartalmak megnyitását követően, hova navigál át a honlapról, egyidejűleg hány felhasználó böngészi a honlapot, mely ajánlatokra kattint, milyen eszközön böngészi a honlapot, mekkora a kijelző felbontása, rendelkezik-e érintőképernyővel, milyen nyelven történik a böngészés. A honlap meglátogatásakor a Bank tájékoztatja Önt az adott honlapon, hogy ott milyen adatok gyűjtése történik, és Ön ott is megtilthatja ezen adatai gyűjtését.

1.1.4. Szolgáltatások nyújtása során keletkező adatokra: az Ön által igénybevett szolgáltatások nyújtása során keletkező személyes adatokra (jellemzően tranzakciós, kártyahasználati illetve számlaegyenlegre vonatkozó adatok), ide értve a Bank által kezelt egyedi ügyfél-azonosítókat (akár a Bank által képzett, akár más személyi azonosító kódokat) is. Ezen adatok forrása az a Bankcsoporttag, amely szolgáltatásának igénybe vétele során az adott személyes adat keletkezett.

1.1.5. marketing és direkt marketing tevékenység során keletkező adatok: az Ön részére kiküldött direkt marketing e-mail-ekkel kapcsolatos tevékenysége, mint például: megnyitás, kattintás, nem létező e-mail cím információ, a bank hirdetéseivel kapcsolatos viselkedés

1.2 A jelen tájékoztató szerint kezelt adatok banktitoknak vagy értékpapírtitoknak is minősülhetnek, attól függően, hogy a Bank a Hpt. vagy a Bszt. tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtási tevékenységet végez-e. A Bank az itt hivatkozott ágazati titokfajták kezelésével kapcsolatos törvényi szabályokat teljes körűen betartja a jelen tájékoztató szerinti adatkezelések során.

1.3 A Bank a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések körében nem kezel a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatokat (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok), valamint büntetőjogi felelősség megállapításával kapcsolatos személyes adatokat sem.

2. Milyen célra kezeli az Ön személyes adatait a Bank?

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelés céljai:

2.1 Ajánlatok (beleértve a személyre szabott ajánlatok) kidolgozása és ajánlattétel (profilalkotás):
Általános jellegű és személyre szabott, az Ön igényeinek jobban megfelelő, magasabb minőségű és teljes körű ajánlatok kidolgozása és az Ön részére történő eljuttatása, megjelenítése.
Az ajánlatok (beleértve a személyre szabott ajánlatok) vonatkozhatnak pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési vagy befektetési kiegészítő szolgáltatásokra, promóciós ajánlatokra, edukációs tartalmakra, valamint minden egyéb a Bank jelenlegi vagy jövőben nyújtandó szolgáltatásaira.
Az ajánlatok kidolgozása keretében a Bank az 1. pont szerinti személyes adatokon elemzéseket végez, banki szerződéseinek teljesítése során keletkezett, a vásárlási, illetve a banki szolgáltatások igénybevételére jellemző szokásaira utaló adatok elemzéséből, ennek során az Ön pénzügyi termékhasználati szokásaira vonatkozóan következtetéseket von le és meghatározza az Ön személyes preferenciáit.
A személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében a Bank Önről profilt alkot, azaz az 1. pont szerinti személyes adatokból megállapított személyes jellemzőket kiértékeli, és az Ön megbízhatóságra, illetőleg pénzügyi magatartására vonatkozóan előrejelzéseket készít.
Annak érdekében, hogy a Bank csak olyan személyre szabott ajánlatot küldjön, amely az Ön jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelel, a Bank az Ön jövedelemi és vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatokat is elemzi.
Mivel vannak olyan szolgáltatások, amelyeket a Bank csak meghatározott minősítésű vagy kockázati besorolású ügyfelek részére nyújthat, ezért az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó ajánlattételt megelőzően a Bank Önre vonatkozóan az 1. pont szerinti személyes adatok alapján kockázatelemzést és -értékelést, valamint ügyfélminősítést végez.

2.2 Termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése:
A Bank által nyújtott, illetve nyújtani tervezett szolgáltatások egyes jellemzőinek meghatározása érdekében a Bank az 1. pontban meghatározott személyes adatokon elemzéseket végez, banki szerződéseinek teljesítése során tanúsított magatartása alapján, ennek során általános következtetéseket von le ügyfélkörének preferenciái és a bevezetett vagy bevezetni kívánt szolgáltatás jellemzői tekintetében.
Ezen elemzések eredményeit a Bank kizárólag az általa nyújtott vagy nyújtani tervezett szolgáltatások jellemzőinek meghatározására használja fel, ezen elemzések Önre nézve közvetlen hatással (különösen joghatással) nem bírnak.

3. Mi a jogalapja a Bank adatkezelésének?

3.1 Az ajánlatok (beleértve a személyre szabott ajánlatokat is) kidolgozása és ajánlattétel (profilalkotás) célú adatkezelés esetében az Ön hozzájáruló nyilatkozatában foglalt, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel beleegyezését adja adatainak a Bank általi, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

3.2 A termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése esetében az adatkezelés jogalapja a Bank azon jogos érdeke, hogy szolgáltatásaik kialakítása során a valós ügyféligényekre támaszkodjon és ennek megfelelő szolgáltatások juthassanak el ügyfeleihez.

4. Meddig őrzi és tárolja a Bank az Ön adatait?

4.1 A Bank az Önről rendelkezésére álló, 1.1. pont szerinti adatokat a fenti 2.1. pont szerinti ajánlatok (beleértve a személyre szabott ajánlatokat is) kidolgozása és ajánlattétel (profilalkotás) célra a Bankkal megkötött bármely szerződése időbeli hatályának lejártáig jogosult megőrizni, illetve ha Ön ezen idő lejárta előtt visszavonja a hozzájárulását vagy nem a Bank ügyfele, akkor a hozzájárulása visszavonásáig. A Bank ezt követően ebből a célból a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat hozzájárulás alapján nem kezeli.

4.2 A Bank az Önről rendelkezésére álló, 1.1. pont szerinti adatokat a fenti 2.2. pont szerinti termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése céljából kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.

4.3 A Bank a részére átadott vagy általa megismert adatokat az Ön hozzájárulása nélkül az adott pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, befektetési vagy befektetési kiegészítő szolgáltatás és a Bank által nyújtott vagy nyújtani tervezett bármilyen egyéb szolgáltatás tekintetében a hatékony kockázatkezelés, a Bank által nyújtott termékek értékesítésének elemzése, illetve különböző trendek statisztikai módszerekkel való vizsgálata érdekében elemzések készítése céljából tovább kezelheti, amennyiben azokat személyes jellegüktől véglegesen és visszavonhatatlanul megfosztották és az adat Önnel többé kapcsolatba nem hozható.

5. A személyes adatok címzettje

A Bank – az Általános Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozókon felül – az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe adatrögzítés, szerverszolgáltatás, adattisztítás, adatelemzés kapcsán:

Adatfeldolgozó 1: Mito Social Kft. (1053 Budapest Károlyi utca 9. cégjegyzékszám: 01-09-956155)
Adatfeldolgozó 2: Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021)
Adatfeldolgozó 3: MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1139 Budapest, Petneházy utca 46-48.)

6. Egyéb rendelkezések

A fenti rendelkezések az Önnel esetlegesen korábban már létrejött adatok, információk kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodásokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatokat nem váltják fel, azokat csupán kiegészítik. Amennyiben Ön jelzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést nem kívánja lehetővé tenni, úgy az a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Milyen jogai vannak adatkezeléssel kapcsolatban?

Érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhatnak az adatkezelőhöz az 5. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

8. Az adatkezelő és az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt.
székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585
postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest
e-mail címe: informacio@otpbank.hu
telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666
honlap: www.otpbank.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd
postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.
e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu