„Az én jövőm – OTP Pénzügyi Tervező” Promóció – Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)
A módosítás hatályos 2019. május 31-től.

 • 1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek
  • 1.1 Szervező:
   • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A, továbbiakban: Szervező)
  • 1.2 Partner:
   A promóció lebonyolításában együttműködő partnerek (továbbiakban: Partner):
   • Mito Social Kft. (1051 Budapest, Károlyi u. 9. 4.em., Cégjegyzékszám: 01-09-956155)
   • Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021)
 • 2. Az alkalmazás
  • 2.1 A Promóció során a mobilra is optimalizált azenjovom.otpbank.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) feltett kérdésekre kell választ adni. A játékosoknak személyes adataik megadására van lehetőségük, mellyel regisztrálnak a Játékba (továbbiakban: Játék).
  • 2.2 A Játékban feltett kérdéseket megválaszoló játékosok (továbbiakban: Játékos) - amennyiben teljesítik a 3.1. pontban foglalt részvételi feltételeket – a Játékban részt vesznek, és nyereményben (továbbiakban: Nyeremény) részesülhetnek.
 • 3. Részvételi feltételek
  • 3.1 A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
   • legalább 18. életévét betöltött, az illetékes magyar vagy külföldi hatóság által kiadott érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, cselekvőképes személy,
   • az „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.” checkbox bejelölésével elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárul adatai jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez, és
   • a „Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok az abban foglalt adatkezelésekhez az OTP Bank Nyrt. által.” checkbox bejelölésével kijelenti, hogy hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez,
   • az alkalmazás részét képező online regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadja a következő, valóságnak megfelelő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám
   • rendelkezik OTPdirekt internetbank regisztrációval,
   • az OTPdirekt internetbank felületén teljes mértékben, érvényesen kitölti az OTP Pénzügyi Tervezőt és a kitöltés végén rögzíti a Játék regisztrációs folyamat végén kapott promóciós kódot,
   • továbbá a Nyeremény érvényesítéséhez az OTP Vásárlási kedvezmények a Játékban résztvevő, megjelölt partnereinél 5000 Ft feletti értékben vásárol OTP bankkártyájával.
  • 3.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer és egy e-mail címről jogosult regisztrálni az azenjovom.otpbank.hu weboldalon. Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen dokumentum 9. pontja alapján a Játékból kizárja.
 • 4. A játék időtartama
  • 4.1 A Játék 2019. május 2. 12.00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2019. június 14. 24.00 óráig (a korábbi záró dátum, azaz a 2019. május 31. 24.00 óra módosítására került sor 2019.május 31. napján) tart.
 • 5. A játék leírása
  • 5.1 A Szervező 2019. május 2-án a azenjovom.otpbank.hu weboldalon meghirdeti a „Az én jövőm – OTP Pénzügyi Tervező” promóciót.
  • 5.2 Az a Játékos, aki teljesíti a 3.1. pontban foglalt feltételeket, részt vehet a Játékban a Nyereményért.
  • 5.3. Minden Játékos csupán egy nyereményjáték regisztrációt hozhat létre és egyetlen regisztrációval vehet részt a Nyereményért folyó Játékban.
 • 6. Nyertesek kiválasztása és nyeremények
  • 6.1 A Nyereményért folyó Játék időtartama alatt összesen maximum 2000 darab Nyertes kerül megnevezésre. Az az első 2000 Játékos, aki maradéktalanul teljesíti a Játék részvételi feltételeit, Nyereményben részesül.
  • 6.2 Amint eléri a részvételi feltételeket teljesítő Játékosok száma a 2000-ret, a Játék lezárul, a weboldal a továbbiakban nem elérhető a regisztráció teljesítéséhez. A nyertesek kiválasztása az OTPdirekt internetbankban elérhető OTP Pénzügyi Tervező kitöltések ellenőrzése után történik. Szervező csak a teljes mértékben kitöltött OTP Pénzügyi Tervező adatlapokat tekinti érvényesnek, valamint azokat, ahol a Játékban generált promóciós kód is rögzítésre került.
  • 6.3 A Játék ideje alatt megnyerhető nyeremények: 2000 db 5000 Ft értékű ajándékkupon, amely az OTP Kedvezményprogram keretében vehető igénybe a Rossmann, az Extreme Digital, a Kika vagy a MOL megjelölt üzleteiben.
   Az ajándékkupon bankkártyás vásárlással vehető igénybe.  Az ajándékkupon értéke utólag kerül jóváírásra a kupon értékét (5000 Ft-ot) meghaladó OTP bankkártyás vásárlás után.
  • 6.4 Az ajándékkupon az OTPdirekt internetbankban a Vásárlási kedvezmények felületén aktiválható és az OTP Kedvezményprogram feltételei szerint váltható be a megjelölt üzletekben. Az ajándékkupon készpénzre nem váltható.
   A Nyeremény ajándékkuponok 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesíthetőek.
  • 6.5 A Játékban minden Játékos csak egyszer regisztrálhat érvényesen.
   Nyereményért az a Játékos indulhat, aki a Játék ideje alatt regisztrál a weboldal felületén, és teljesíti a részvételi feltételeket.
   Egy Játékos maximum csak egy Nyeremény megnyerésére jogosult.
  • 6.6 A 6.3. pontban leírt Nyereményt a 3.1 pontban foglalt feltételek teljesítése esetén a Szervező biztosítja. A Nyeremény átadásával felmerülő költségeket a Szervező viseli. A Nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost (továbbiakban: Nyertes) terhelik.
  • 6.7 A Nyertes kiválasztásának részletes feltételeit a jelen Szabályzat előre meghatározza azzal, hogy a Nyertesek megállapításának feltétele előre meghatározott részvételi feltételek együttes teljesítése. Szervező kijelenti, hogy a Nyertesek kiválasztásakor jelen Szabályzatban nem rögzített szempontokat nem vesz figyelembe.
 • 7. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása
  • 7.1 A 6.3 pontban szereplő Nyeremény nyerteseit a Szervező a 3.1. pontban leírt minden feltétel teljesülésének ellenőrzését követően állapítja meg, a Játékidőszak legvégén, legkésőbb 2019. június 20-ig (a korábbi záró dátum, azaz a 2019. június 17. módosítására került sor 2019. május 31. napján). A Szervező a Nyeremény nyerteseit a megállapítást követően a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti (továbbiakban: „Értesítés”), a Játék lezárást követően, legkésőbb 2019. június 30-ig. Az Értesítés során Szervező tájékoztatja a Nyerteseket a nyeremények átadásával kapcsolatos részletekről.
  • 7.2 A Nyeremény ajándékkuponok az OTPdirekt internetbankban a Vásárlási kedvezmények felületére legkésőbb 2019. július 1-ig feltöltésre kerülnek. A kedvezmény annál a partnernél (Rossmann, Extreme Digital, Kika, MOL) kerül érvényesítésre, ahol a Nyertes az ajándékkupon aktiválását követően először vásárol 5.000 Ft feletti értékben OTP Bankkártyájával. Az ajándékkuponnal érvényesíthető pénzvisszatérítés az OTP Kedvezményprogram szabályai szerint valósul meg a Nyertes OTP bankkártyájához tartozó bankszámláján.
  • 7.3 A Játékosok a kiválasztás eredményét a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott „Részvételi feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják.
 • 8. Adózás
  • 8.1 Az 6.3. pontban írt Nyeremény utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összegét a Szervező viseli.
 • 9. Általános rendelkezések
  • 9.1 A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.
  • 9.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, szabálytalan játékot, visszaélést, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Játékból indoklás nélkül kizárja.
  • 9.3 A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező azenjovom.otpbank.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
  • 9.4 Szerveridő: A Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.
  • 9.5 Szervező és Partner a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. Amennyiben Játékos valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, és az érintetteknek ebből kára származhat, polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Játékos ellen.
  • 9.6 Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonása és a Szabályzat módosítása, illetőleg kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról a weboldal felületén és/vagy az OTP Bank Facebook oldalán posztban, vagy kommentben értesíti a Játékosokat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését.
  • 9.7 Kapcsolattartási e-mail cím: kozossegimedia@otpbank.hu
 • 10. A szervező felelőssége
  • 10.1 A Játékos által megadott adatok hiányosságából/hibájából eredően a Nyeremény OTP Vásárlási kedvezmények felületén való megjelenésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  • 10.2 A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban részt vevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, továbbá a Játékkal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
  • 10.3 Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a weboldal felületén (azenjovom.otpbank.hu) felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a Weboldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a Weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A Weboldalon szereplő nyilatkozat kitöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.
  • 10.4 Ha a Játékos a regisztrációs művelet közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  • 10.5 Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a Játékban, kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg a Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
  • 10.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja, azzal a feltétellel, hogy erről a Játékosokat megfelelően tájékoztatja.
 • 11. Adatkezelés
  • 11.1 A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat jelen fejezet tartalmazza. A marketing célú adatkezelésre vonatkozó szabályokat a „Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok az abban foglalt adatkezelésekhez az OTP Bank Nyrt. által.” checkboxhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
  • 11.2 A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partner (adatfeldolgozó) a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partner - a Szabályzat elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján - abból a célból kezelik és dolgozzák fel, hogy:
   • a Játékban való regisztrációt biztosítsák,
   • a Játék Nyerteseit megállapítsák, értesítsék, illetve a Nyereményeket átadják,
   • a Nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettséget teljesítse a Szervező.
  • A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum
  • 11.2 A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Játékos az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: informacio@otpbank.hu. A hozzájárulás visszavonása a Játékosra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
  • 11.3 Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a cél megvalósulásáig kezeli. Az adatkezelő az adófizetési kötelezettséggel összefüggő adatokat a számviteli nyilvántartások Számviteli törvényben rögzített megőrzési idejéig kezeli.

   Az OTP Bank Nyrt., mint Szervező és adatkezelő a 3. pont szerinti Részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi el.
   Az adatokat a Mito Social Kft. [1051 Budapest, Károlyi u. 9. 4.em., Cégjegyzékszám: 01-09-956155] és a Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021) dolgozza fel, mint Partner és adatfeldolgozó.
  • 11.4 Szervező, mint adatkezelő és Partner, mint adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.
   A Játékosok a Weboldalon a „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez”” checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a Szervező és Partner (adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
  • 11.5 A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
  • 11.6 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu).
   Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).
 • 12. Jogorvoslati lehetőségek
  • 12.1 A Játékos az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken: informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.
  • 12.2 A Játékos továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
  • 12.3 A Játékosnak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Játékos a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Játékos szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.
 • 13. Kizárt személyek
  • 13.1 A Promóciót az OTP Bank Nyrt. szervezi. Partner a Mito Social Kft. és a Cafe Communications Kft. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Partner munkavállalói, a Promócióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Promóció marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. §. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.

Budapest, 2019. május 31.
OTP Bank Nyrt.